نمایندگان توزیع

نمایندگان توزیع

پخش سراسری مشاطب - استان تهران - تلفن: 021.44127906
پخش سراسری نفس - استان تهران - تلفن : 021.22581404 
پخش سراسری داروگستر طوبی - استان فارس - تلفن:071.54335192
پخش امیر بروجن - استان چهارمحال بختیاری - تلفن: 038.34235500
پخش داروسازان همدان طب - استان همدان - تلفن: 081.34383970
پخش داروسازان یزد - استان یزد - تلفن: 035.37200080
پخش داروگستر ارمغان خرم - استان لرستان - تلفن :066.33431401
پخش مفید طب - استان خراسان رضوی - تلفن: 051.3165
پخش تعاونی داروسازان اصفهان - استان اصفهان - تلفن: 031.45837865
پخش دهکدک - استان قزوین - تلفن: 028.33236139
پخش عارف دارو - استان اصفهان - تلفن: 031.33385213
پخش مشکات فارمد(شعبه استان کرمانشاه) - تلفن: 083.37265267
پخش پیمان دارو - استان قم - تلفن: 025.36642530
پخش اقلیم داروی رازی - استان خوزستان - تلفن: 061.36574637
پخش سلامت گستر شایان اعتماد(شعبه استان آذزبایجان غربی) - تلفن:044.32417452
پخش سلامت گستر شایان اعتماد(شعبه استان آذربایجان شرقی) - تلفن:041.36344575