نمایندگان توزیع

نمایندگان توزیع

پخش امیر بروجن ، استان چهارمحال بختیاری شماره تلفن: 038.34235500
پخش داروسازان همدان طب ، استان همدان تلفن: 081.34383970
پخش سراسری نیک فردای سالم  تلفن : 021.22581404
پخش داروسازان یزد،استان یزد تلفن: 035.37200080
پخش داروگستر ارمغان خرم ،استان لرستان  تلفن :066.33431401
پخش سراسری مشاطب تلفن: 021.44127906
پخش مفید طب ، استان خراسان رضوی  تلفن: 051.3165
پخش تعاونی داروسازان اصفهان ، استان اصفهان  تلفن: 031.45837865
پخش دهکدک ، استان قزوین  تلفن: 028.33236139
پخش عارف دارو، استان اصفهان تلفن: 031.33385213
پخش دراک پارس،استان فارس تلفن :071.37426342
پخش سلامت گستر شایان اعتماد ،استان کرمانشاه تلفن: 083.37265267
پخش پیمان دارو ،استان قم  تلفن: 025.36642530